Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w Barczewie edycja 2- projekt rewitalizacyjny

Cel projektu

Podniesienie w okresie 01.09.2020-31.09.2021 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 24 os (16K , 8M), mieszkańców miasta Barczewo, zamieszkujących obszar rewitalizacji, tj. ulice wskazane w LPR powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy w okresie 01.09.2020r – 30.09.2021r.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lok oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe
  • zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 24 mieszkańców miasta Barczewo pracujących w 2 grupach wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata. W efekcie projektu co najmniej 56% UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25% w wymiarze zawodowym, 5 osób podejmie zatrudnienie, 12 osoby będą aktywnie poszukiwać pracy, 5 osób odbędzie staż zawodowy.

Wartość projektu: 437261,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 371521,06 PLN