AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ EDYCJA 2

Cel projektu

Podniesienie w okresie 1.09.2017-31.12.2018 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 32 os(20K, 12M), mieszkańców miasta i gminy Morąg, pow. ostródzki, woj warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (kontrakt socjalny, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lok oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe.
  • edukacyjnym: kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem wybranym przez uczestnika projektu w oparciu o opracowany dla każdego Indywidualny Plan Działania
  • zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 32 mieszkańców gminy Morąg, 2 grupy pracujące , osób wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata W efekcie projektu co najmniej 56% UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25% w wymiarze zawodowym.

Wartość projektu: 575 988,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 489 589,80 PLN