AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W MIEŚCIE I GMINIE MRĄGOWIE

Cel projektu

Podniesienie w okresie 01.12.2019 do 31.12.2022 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 108os(75K, 33M), mieszkańców gminy Miejskiej Mrągowo i gminy wiejskiej Mrągowo, pow. mrągowski, woj warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (kontrakt socjalny, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lok oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem wybranym przez uczestnika projektu w oparciu o opracowany dla każdego Indywidualny Plan Działania
  • zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 108 mieszkańców miasta Mrągowa realizowany w 3 cyklach po 36 osób, pracujących w 2 grupach wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata.W efekcie z projektu co najmniej 56% UP z każdego cyklu podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25% w wymiarze zawodowym, 8 osób podejmie zatrudnienie, 18 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy, 8 osób odbędzie staż zawodowy.

Wartość projektu: 1 864 831,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: