AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM – EDYCJA 4

Cel projektu

Podniesienie w okresie 1.08.2020-31.08.2021 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 56 os (34K , 22M), mieszkańców gmin: Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty i Grunwald pow. ostródzki, woj warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (porozumienie na wzór kontraktu socjalnego, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  •  społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia mentora/ coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe
  • zdrowotnym: badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 56 mieszkańców gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Grunwald pracujących w 4 grupach wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata. W efekcie projektu co najmniej 34% UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 20%  w wymiarze zawodowym, 12 osób podejmie zatrudnienie, 32 osoby będą aktywnie poszukiwać pracy, 12 osób odbędzie staż zawodowy.

Wartość projektu: 985 795,55 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 837 926,21 PLN