#MiejsceInicjatywFajnych – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Olsztynku ,,ucz się w ruchu”

Cel projektu

Podniesienie w okresie 1.09.2019-30.09.2020 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 56os (34K, 22M) w wieku od 15 do 29 roku życia, mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Olsztynek, powiat olsztyński, woj.warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Młodzieżowego Centrum Integracji Społecznej i realizację w nim kompleksowego i zindywidualizowanego – w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP – wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (kontrakt socjalny, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe
  • zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 56 mieszkańców miasta Olsztynek, pracujących w 4 grupach, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-29 lata. W efekcie projektu co najmniej 56 UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25 w wymiarze zawodowym, 7 osób podejmie zatrudnienie, 18 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy, 6 osób odbędzie staż zawodowy.

Wartość projektu: 999 852,00 PLN

Kwestionariusz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Harmonogram zajęć