AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Cel projektu

Podniesienie w okresie 1.05.2017-30.04.2019 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 64 os(38K, 26M), mieszkańców miasta i gminy Morąg, pow. ostródzki, woj warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (kontrakt socjalny, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

– społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lok oraz usługi wspierające animacje lokalną

– zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe.

– edukacyjnym: kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem wybranym przez uczestnika projektu w oparciu o opracowany dla każdego Indywidualny Plan Działania

– zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 64 mieszkańców gminy Morąg, 4 grupy, 2 pracujące równolegle w miejscowościach wiejskich gminy: Słonecznik, Żabi Róg, Kalnik (świetlice wiejskie), mieście Morąg wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata W efekcie projektu co najmniej 56% UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25%w wymiarze zawodowym, 13 osób podejmie zatrudnienie, 32 osoby będą aktywnie poszukiwać pracy

Kwestionariusz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Harmonogram zajęć