Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.01.01-28-0215/19 pn: ,,Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 5”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego– Rękodzieło artystyczne, w wymiarze 44 godzin dla każdej z 4 grup UP (w każdej grupie średnio 14-16 osób) – łącznie 176 godzin i zapewnieniu materiałów szkoleniowych do realizacji zajęć dla 4 grup UP.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku rękodzieło