ZADANIE USŁUGI INTEGRACYJNE RODZINY – AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Animacja lokalna

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów z rękodzieła artystycznego zakończonych inicjatywą lokalną
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Warsztaty z rękodzieła artystycznego realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. Zajęcia maja na celu stymulowanie do podjęcia aktywności w sferze społecznej i zawodowej, przełamanie barier mentalnych środowiskowych, stymulowanie i podnoszenia wiary w siebie i swoje umiejętności. Warsztaty z rękodzieła artystycznego mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. organizacja wystawy rękodzieła artystycznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.
  5. Warsztaty rękodzieła artystycznego będą prowadzone w wymiarze 1 grup x 90 godzin ( 15 dni zajęć).
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 8040000-8 Opis: Edukacja osób dorosłych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

Animacja_lokalna-_rękodzieło_artystyczne65