Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0173/19 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim- edycja 4 ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji lokalnej- majsterkowanie w wymiarze 44 godzin dla każdej z  4 grup, łącznie 176 godzin i zapewnieniu materiałów szkoleniowych do realizacji zajęć dla 56 uczestników projektu.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku majsterkowanie