ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania 

Usługi Integracyjne Rodziny

Aktywność społeczne

WARSZTATY KULINARNE

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28-0066/17 pn. ,,Nam nie jest wszystko jedno – warsztaty i szkolenia wspierające rodziny dysfunkcyjne kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                       w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Podziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów kulinarnych zakończonych inicjatywą lokalną
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Warsztaty kulinarne realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. Zajęcia maja na celu stymulowanie do podjęcia aktywności w sferze społecznej i zawodowej, przełamanie barier mentalnych środowiskowych, stymulowanie i podnoszenia wiary w siebie i swoje umiejętności. Warsztaty z rękodzieła artystycznego mają być zakończone inicjatywą lokalną – przygotowanie poczęstunku na występ grupy twórczej.
  5. Warsztaty kulinarne będą prowadzone w wymiarze 5 grup x 90 godzin ( 15 dni zajęć).
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 8040000-8 Opis: Edukacja osób dorosłych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

Animacja lokalna- warsztaty kulinarne