Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0076/19 pn.”Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu animacji lokalnej – zajęcia kulinarne w wymiarze 44 godzin dla 4 grup UP, łącznie 176 godzin dydaktycznych.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku kulinarne