Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.02.03-28-0002/18 pn. „Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu animacji lokalnej – zajęcia kulinarne w wymiarze 6 dni zajęć, po 8 godzin dla każdej z 6 grup. Łącznie 288 godzin dydaktycznych.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

zajęcia kulinarne