Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11,01,01-28-0076/19 pn.”Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego dla 4 grup Uczestników Projektu, 16 godzin na grupę, łącznie 64 godziny.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe grupowe