Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0173/19 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim- edycja 4 ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 4 grup Uczestników projektu, w każdej grupie średnio 14-16 osób, w wymiarze 16 godzin na grupę, łącznie 64 godziny zajęć.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe grupowe