Rozeznanie rynku w ramach zadania

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym- kursy i szkolenia zawodowe

 

  1. Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

organizację i przeprowadzenie dla 1 uczestnika projektu „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg” szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Rodzaje szkoleń zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego (indywidualnie wg potrzeb uczestników zbadanych w IPD).

Tematyka szkoleń:

  1. ,,Florysta” dla 1 uczestnika projektu.

Zamawiający może udzielić wykonawcy wyłonionemu w trybie rozeznania rynku zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem (walidacją) i uzyskaniem certyfikatu (potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.  Proces nabywania kwalifikacji zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia się przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji/ kompetencji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji. Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do potrzeb uczestników projektu oraz w miejscach bez barier architektonicznych.  Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3 do 8 godzin dydaktycznych dziennie z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb grupy docelowej. 1 godzina oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut).

Rozeznanie rynku, załączniki oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

 

RozeznaNIE RYNKU- fLORYSTA