Rozeznanie rynku w ramach zadania

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

 

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0062/17 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (realizowanego w ramach: RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, działanie RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia, podziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
).

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów grupowych dla Uczestników Projektu polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych itp.
 2. Poradnictwo grupowe realizowane będzie w formie warsztatów grupowych doradcy zawodowego z Uczestnikami
 3. W trakcie warsztatów grupowych realizowane będą zagadnienia w zakresie:

Etap IIa

 • Schematy i stereotypy w postrzeganiu
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • dokumenty aplikacyjne

Etap II b

 • stymulacja rozmowy kwalifikacyjne
 • wysterowanie z pozycji kandydata na pracownika, pracodawcy
 1. Warsztaty zakończone będą testem kompetencji.
 2. Warsztaty grupowe będzie prowadzone w wymiarze (łącznie dwa etapy) 40  godzin dydaktycznych  dla każdej z 2 grup Uczestników, w grupie po 16 osób.
 3. Cena zawarta  w  formularzu  ofertowym  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane      z realizacją zamówienia w tym w szczególności przygotowanie wszelkich materiałów dydaktycznych na potrzeby realizowanej usługi grupowego doradztwa
 4. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 5. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

IPD grupowe