Rozeznanie rynku -Kreowanie wizerunku

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – Edukacja w Grupie Samokształceniowej
– Kreowanie wizerunku

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0153/16-00 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów z kreowania wizerunku
2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
3. Zajęcia z kreowania wizerunku realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: dbanie
o własny wizerunek, właściwą postawę, sylwetkę, zdrowy styl życia.
5. Warsztaty z kreowania wizerunku będą prowadzone w wymiarze 2 x w miesiącu x 4 godziny x 12 miesięcy x 2 grupy x 2 cykle, łącznie 96 godzin dydaktycznych.
6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 98320000-2 Opis: Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Rozeznanie rynku- kreowanie wizerunku