Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym – Edukacja w grupie samokształceniowej- kreowanie własnego wizerunku

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć- Edukacja w grupie samokształceniowej- kreowanie własnego wizerunku dla 56 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 14 osób, dla każdej z grup po 6 spotkań po 4 godziny łącznie 96 godzin zajęć dydaktycznych.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
  3. Edukacja w grupie samokształceniowej- prowadzona będzie w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie zajęć z edukacji w grupie samokształceniowej powinny być zrealizowane warsztaty dotyczące: banie o własny wizerunek, właściwą postawę, sylwetkę, zdrowy styl życia .
  5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 98320000-2 Pełna nazwa: Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody.
  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku kreowanie własnego wizerunku