Rozeznanie rynku w ramach zadania

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym- kursy i szkolenia zawodowe

  1. Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

organizację i przeprowadzenie dla 12 uczestników projektu „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg” szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Rodzaje szkoleń zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego (indywidualnie wg potrzeb uczestników zbadanych w IPD).

Tematyka szkoleń:

  1. ,,Florysta” dla 1 uczestnika projektu.
  2. ,, Wizaż” dla 2 uczestników projektu.
  3. ,,Pomoc nauczyciela” dla 2 uczestników projektu.
  4. ,,Kucharz” dla 2 uczestników projektu.
  5. ,,Stylizacja paznokci” dla 2 uczestników projektu.
  6. ,,Opiekun osób starszych” dla 1 uczestnika projektu.
  7. ,,Fryzjerstwo” dla 1 uczestnika projektu.
  8. ,, Pracownik administracji” dla 1 uczestnika projektu.

Zamawiający może udzielić wykonawcy wyłonionemu w trybie rozeznania rynku zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Szkolenia powinny zakończyć się egzaminem (walidacją) i uzyskaniem certyfikatu (potwierdzającego nabyte kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniu właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.  Proces nabywania kwalifikacji zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia się przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji. Szkolenia będą prowadzone w czasie dostosowanym do potrzeb uczestników projektu oraz w miejscach bez barier architektonicznych.  Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3 do 8 godzin dydaktycznych dziennie
z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb grupy docelowej. 1 godzina oznacza godzinę dydaktyczną (45 minut).

 

 

Rozeznanie rynku, załączniki oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

Rozeznaine rynku kursy i szkolenia zawodowe

Załącznik nr 1 Florystyka

Załącznik nr 2 Pomoc nauczyciela

Załącznik nr 3 Wizaż

Załącznik nr 4 Kucharz

Załącznik nr 5 Stylizacja paznokci

Załącznik nr 6 Opiekun osób starszych

Załącznik nr 7 Fryzjerstwo

Załącznik nr 8 Pracownik administracyjny