OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

 

Przeprowadzeniu animacji lokalnej – zajęcia kulinarne w 3 cyklach trwania projektu tj.

1cykl 03-05.2020, (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

2 cykl 01-03.2021, (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

3cykl 01-03.2022. (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

W wymiarze 88 godzin na cykl. 88 godzin x 3 cykle, łącznie 264 godziny.

 

 1. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy (trenera): umowa zlecenie
 2. Zakres tematyczny zajęć:

 

 

 • zajęcia kulinarne będą realizowane w formie warsztatów grupowych,
 • integracja przy stole, wymiana doświadczeń, budowa wiary w siebie i swoje możliwości.
 • Zajęcia zakończone inicjatywą lokalną – organizacja spotkania otwartego dla mieszkańców.

 

 1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 3. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 5530000-6, pełna nazwa: Usługi przygotowywania posiłków

Termin realizacji usługi:

Animacja lokalna – Zajęcia kulinarne

1 cykl – 03-05.2020,

2 cykl- 01-03.2021

3 cykl-01-03.2022

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

Miejsce realizacji usługi: Mrągowo

 

Szczegółowe informacje odnośnie dokładnego adresu, w którym odbywać się będą zajęcia dostępne będą na etapie podpisywania umów.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – WYMAGANIA WOBEC ZLECENIOBIORCY

Do składania ofert dopuszczeni są Zleceniobiorcy posiadający potencjał kadrowy i  spełniający łącznie następujące kryteria:

 

 1. wykształcenie kierunkowe zgodne z profilem zajęć, preferowane wyższe
 2. co najmniej dwuletni staż pracy poświadczony odpowiednimi

Rozeznanie-rynku-kulinarne