OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

 

Przeprowadzeniu animacji lokalnej – aranżacja zieleni w 3 cyklach trwania projektu tj.

1cykl 10-12.2020, (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

2 cykl 10-12.2021, (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

3cykl 10-12.2022. (36 godzin x 2 grupy+ 2grupy x 8godzin inicjatywa)

W wymiarze 88 godzin na cykl. 88 godzin x 3 cykle, łącznie 264 godziny.

 

 1. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy (trenera): umowa zlecenie
 2. Zakres tematyczny zajęć:

 

 

 • przygotowanie biżuterii, postarzanie przedmiotów, renowacja mebli, wykonywanie witraży, wyszywanie, itp.,
 • zakończenie inicjatywą lokalną: wystawa prac w domach kultury w gminach.

 

 1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 3. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: : Kod: 92312000-1 pełna nazwa: Usługi artystyczne.
 4. Termin realizacji usługi:

Animacja lokalna – rękodzieło artystyczne

1 cykl – 2.2020,

2 cykl- 10-12.2021

3 cykl-10-12.2022

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

 

Miejsce realizacji usługi: Mrągowo

 

Szczegółowe informacje odnośnie dokładnego adresu, w którym odbywać się będą zajęcia dostępne będą na etapie podpisywania umów.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – WYMAGANIA WOBEC ZLECENIOBIORCY

Do składania ofert dopuszczeni są Zleceniobiorcy posiadający potencjał kadrowy i  spełniający łącznie następujące kryteria:

 

 1. wykształcenie kierunkowe zgodne z profilem zajęć, preferowane wyższe
 2. co najmniej dwuletni staż pracy poświadczony odpowiednimi

rękodzieło artystyczne- rozeznanie rynku