OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na określeniu i monitorowaniu ścieżki reintegracji dla 32 Uczestników Projektu, umożliwiającej dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu w wymiarze 6 godzin dla każdego Uczestnika Projektu- łącznie 192 godziny w okresie 11 miesięcy.
 2. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy: umowa zlecenie
 3. Zadania psychologa:
 • określenie i monitorowanie ścieżki reintegracji,
 • uwzględnienie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb indywidualnie dla każdego UP,
 • ocena w pierwszych miesiącach trwania projektu początkowego poziomu wiedzy
  i predyspozycji, w kolejnych- poziomu reintegracji.
 1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 3. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6 Pełna nazwa: Usługi psychiatryczne i psychologiczne.

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.05.2023 r.

Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Miejsce realizacji usługi: Olsztynek

Rozeznanie rynku- psycholog