Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0038/18 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 ‘’Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie’’, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 ‘’Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty konkursowe”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między CSK ANIMATOR Katarzyna Królak a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zlecający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Zlecający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI W TRAKCIE REALIZACJI ZAJĘĆ W PROJEKCIE

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: opiece nad dziećmi w trakcie realizacji zajęć w projekcie „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie’’
  2. Miejsce realizacji zajęć: Mrągowo
  3. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
  5. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD: 85312110-3 Nazwa kodu CPV- Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
  7. Zlecający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  8. Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

Opieka nad dziećmi rozeznanie rynku Mrągowo