Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu kawowego dla 32 uczestników projektu w ramach w/w projektu; zg ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), zamówienie obejmuje kody:

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty

CPV: 15981000-8 – wody mineralne

CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe

CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne

CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie

CPV: 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty

CPV: 15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie

Rozeznanie-rynku-serwis-kawowy