W związku z realizacją projektu #MiejsceInicjatywFajnych – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Olsztynku „ucz się w ruchu”, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu kawowego dla 56 uczestników projektu w ramach w/w projektu

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku serwis kawowy