Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28-0002/18/PS/2018pn. „#Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych- projekt ZIT Olsztyn.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy       o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

„Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

  1. Prowadzeniu treningu psychologicznego grupowego dla 6 grup uczestników po 24 godziny na grupę, łącznie 144 godzin zajęć.
  2. Prowadzeniu zajęć komunikacji interpersonalnej dla 6 grup uczestników projektu w każdej grupie średnio po 15 osób przez 4 dni po 6 godzin łącznie 144 godziny.
  3. Prowadzeniu zajęć trening umiejętności wychowawczych dla 6 grup uczestników projektu w każdej grupie średnio po 15 osób przez 4 dni po 6 godzin łącznie 144 godziny.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku zajecia grupowe wrzesien