Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zlecenia realizowanego w ramach Projektu  nr RPWM.11.02.03-28-0002/2018. „Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

„Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

prowadzeniu zajęć trening terapii uzależnień dla 90 uczestników projektu podzielonych na 6 grup, w każdej grupie średnio po 15 osób, przez 3 dni po 6 godzin dla jednej grupy, łącznie 108 godzin.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

trening terapii uzależnień