Rozeznanie rynku dotyczy usługi noclegowej dla 6 grup uczestników projektu pt. „#NamNieJestWszystkoJedno -usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „ANIMATOR”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przedmiotem  zamówienia jest usługa noclegowa dla 6 grup uczestników projektu (3 doby) – łącznie dla 150 Uczestników Projektu (zwanych dalej UP), który odbędzie się w ramach wyjazdu rodzinnego. Uczestnicy Projektu zamieszkują gminy: Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie-rynku_nocleg_wyjazd-rodzinny