Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM.11.02.04-28-0007/18 pn. „W ciszy aktywnie – program usług dla rodzin”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

Prowadzeniu zajęć – warsztatów hortiterapii i sportu w wymiarze 4h w miesiącu dla 4 grup przez 7 miesięcy – łącznie 112h godzin zajęć.

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz termin do jakiego można nadsyłać Oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

hortiterapia bierna