Rozeznanie rynku – wybór trenera – grupy wsparcia – przemoc w rodzinie

ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania

Instrumenty  Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym –

 Grupy Wsparcia – Przemoc w rodzinie

Zadanie związane jest z realizacją realizacją projektu pt. „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg”  – realizowanym przez  CSK Animator Katarzyna Królak  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu  Grup Wsparcia dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 32 godziny łącznie 128 godzin zajęć dydaktycznych.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Zajęcia grupy wsparcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie zajęć  grupy wsparcia powinny być zrealizowane warsztaty dotyczące angażowania umiejętności uczestników w celu zaspokojenia ich potrzeb, zajęcia z trenerami wprowadzające elementy terapii grupowej, w której osoby znajdujące się w podobnej sytuacji będą  się wzajemnie wspierać.
  5. W trakcie zajęć grup wsparcia będą zrealizowane następujące zagadnienia: przemoc w rodzinie.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312400-3 Pełna nazwa: Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować minimum wykonanie ¼ całości zamówienia, co stanowi 32 godziny zajęć.
  10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

przemoc-w-rodzinie-grupy-wsparcia

2018-04-03T12:34:53+02:005 czerwca 2017|

Podziel się tym ze znajomymi!

Przejdź do góry