Rozeznanie rynku w ramach zadania

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym – Zajęcia psychoedukacyjne

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Zajęcia psychoedukacyjne dla 32 uczestników projektu podzielonych na 2 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 4 godziny łącznie 96 godziny zajęć dydaktycznych.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
  3. Zajęcia psychoedukacyjne – prowadzone będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych powinny być zrealizowane warsztaty dotyczące komunikacja społecznej i asertywności.
  5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 80570000-0 Pełna nazwa: Rozwój osobisty
  8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować realizację minimum1/2 zajęć, tj. 48 godzin dla grupy.
  9. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

ZAJECIA PSYCHOEDUKACYJNE