ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym – Zajęcia psychoedukacyjne

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0062/17  pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Zajęcia psychoedukacyjne dla 32 uczestników projektu podzielonych na 2 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 4 godziny łącznie 96 godziny zajęć dydaktycznych.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta: umowa zlecenie
  3. Zajęcia psychoedukacyjne – prowadzone będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych powinny być zrealizowane warsztaty dotyczące budowania własnej wartości, motywowanie do działania, radzenie sobie ze stresem.
  5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85121270-6 Pełna nazwa: Usługi psychiatryczne/psychologiczne.
  8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym oferta częściowa musi obejmować realizację minimum1/2 zajęć, tj. 48 godzin dla grupy.
  9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

ZAJECIA PSYCHOEDUKACYJNE Z PSYCHOLOGIEM