Rozeznanie rynku w ramach zadnia

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym
– Grupy Wsparcia – właściwe relacje  rodzinne

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0153/16-00 pn. „Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej
w gminie Morąg”
. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększeniu szans na zatrudnienie
, numer i nazwa Podziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć właściwe relacje rodzinne.
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia właściwe relacje rodzinne realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: angażowanie umiejętności uczestników w celu zaspokojenia ich potrzeb, zajęcia z trenerami wprowadzające elementy terapii grupowej,
  w której osoby znajdujące się podobnej sytuacji będą się wzajemnie wspierać.
 5. Zajęcia właściwe relacje rodzinne będą prowadzone w wymiarze 2 cykle po 2 godziny tygodniowo x 4 miesięcy, łącznie 32 godziny dydaktyczne x 4 grupy, łącznie 128 godzin.
 6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312400-3 Opis: Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zajęcia Grupy wsparcia- właściwe relacje rodzinne

Rozeznanie rynku – właściwe relacje