#MiejsceInicjatywFajnych- wsparcie w funkcjonowaniu Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Olsztynku „ucz się w ruchu”

Cel projektu

Podniesienie w okresie 01.06.2022 do 31.05.2023 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 32 osób (21K, 11M) w wieku od 15 do 29 roku życia , mieszkańców miasta i gminy Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie funkcjonowania Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej i realizacje w nim kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (porozumienie na wzór kontraktu socjalnego, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem wybranym przez uczestnika projektu w oparciu o opracowany dla każdego Indywidualny Plan Działania
  • zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 32 mieszkańców miasta Olsztynek, pracujących w 2 grupach, wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-29  lat. W efekcie z projektu co najmniej 20 UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25 w wymiarze zawodowym, 8 osób podejmie zatrudnienie, 10 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy, 6 osób odbędzie staż zawodowy.

Wartość projektu: 622 809,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 529 388,33 PLN