Zamówienia2017-07-02T18:23:51+02:00

Zamówienia związane jest z realizacją  projektu pt. „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg”  – realizowanym przez  CSK Animator Katarzyna Królak  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Przejdź do góry