AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM – EDYCJA 2

Cel projektu

Podniesienie w okresie 1.01.2019-31.01.2020 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 56 os (34K , 22M), mieszkańców gmin: Grunwald, Morąg, Miłakowo, Miłomłyn i Małdyty pow. ostródzki, woj warmińsko-mazurskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Cel zostanie osiągnięty w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla UP (kontrakt socjalny, IPD) z uwzględnieniem zaplanowanej w projekcie diagnozy osobowościowej zawierającej również opis sytuacji problemowych, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo,wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lok oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia mentora/ coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe.
  • edukacyjnym: kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem wybranym przez uczestnika projektu w oparciu o opracowany dla każdego Indywidualny Plan Działania
  • zdrowotnym; badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Wyżej przedstawiono skrótowo opis kolejnych kroków wsparcia. Należy zauważyć, że nie jest to proces liniowy i wiele procesów będzie realizowanych równolegle. Projekt skierowany jest do 56 mieszkańców gmin Grunwald, Morąg, Miłakowo, Małdyty i Miłomłyn, pracujących w 4 grupach wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata. W efekcie projektu co najmniej 56% UP podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 20%, w wymiarze zawodowym,12 osób podejmie zatrudnienie, 32 osoby będą aktywnie poszukiwać pracy,12 osób odbędzie staż zawodowy.

Wartość projektu: 999 745,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: