ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania

Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym – Integracja europejska

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0153/16-00 pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć z integracji europejskiej
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia z integracji europejskiej realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
 4. Warsztaty z integracji europejskiej będą prowadzone w wymiarze 24 godzin x 2 grupy
  x 2 cykle, łącznie 96 godzin dydaktycznych.
 5. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia.
 6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 98133100-5 Opis: Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

Rozeznanie rynku- integracja europejska