ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania

 

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM– Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i animacja lokalna

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0111/17 pn. Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą           o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie numer i nazwa Podziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów z majsterkowania zakończone inicjatywa lokalną.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Warsztaty z majsterkowania realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: drobne naprawy, drobne prace stolarskie.  Warsztaty z majsterkowania mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. wykonanie koszy na śmieci, półek do świetlicy, ławeczek/miejsca wspólne, tablic sołeckich, zadaszeń, itp.)
  5. Warsztaty z majsterkowania będą prowadzone w wymiarze 128 godzin dydaktycznych dla 4 grup uczestników projektu, po32 godziny dla każdej z grup.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 71530000-2 Opis: Usługi Doradcze usługi budowlane, 45450000-6 Opis: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

 

Rozeznanie rynku majsterkowanie