1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów grupowych dla Uczestników Projektu polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych itp.
 2. Poradnictwo grupowe realizowane będzie w formie warsztatów grupowych doradcy zawodowego z Uczestnikami
 3. W trakcie warsztatów grupowych realizowane będą zagadnienia w zakresie:

Etap II

 • Schematy i stereotypy w postrzeganiu
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy z Indywidualnego Doradztwa Zawodowego
 • Wysterowanie z pozycji kandydata na pracownika, pracodawcy
 1. Warsztaty zakończone będą testem kompetencji.
 2. Warsztaty grupowe będą prowadzone w wymiarze 64  godzin dydaktycznych po 16 godzin  dla każdej z 4 grup .
 3. Cena zawarta  w  formularzu  ofertowym  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane
  z realizacją zamówienia w tym w szczególności przygotowanie wszelkich materiałów dydaktycznych na potrzeby realizowanej usługi grupowego doradztwa
 4. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

Termin realizacji usługi: II.2019- IV.2019 r. dla 56 uczestników projektu

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do potrzeb Uczestników Projektu.

 

Miejsce realizacji usługi: Morąg ul. Rataja 10, Dylewo

 

grupowe doradztwo zawodowe