Rozeznanie rynku w ramach zadnia

Zadanie Ścieżka Reintegracji- Indywidualne poradnictwo psychologiczne- określenie ścieżki reintegracji
Zadanie Instrumenty Aktywnej Integracji o Charakterze Społecznym- zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0153/16-00 pn. „Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w gminie Morąg”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Podziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu poradnictwa Psychologicznego indywidualnego i określenia ścieżki reintegracji dla 64 uczestników projektu po 4 godziny na osobę (256 godzin zajęć) oraz prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla 4 grup uczestników po 48 godzin na grupę łącznie 192 godziny.
 2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
 3. Zajęcia psychoedukacyjne realizowane będą w formie warsztatów grupowych, określenie ścieżki reintegracji prowadzone będzie w formie konsultacji indywidualnych.
 4. W trakcie indywidualnego poradnictwa psychologicznego powinna być określona ścieżka reintegracji Uczestników Projektu: diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Forma opracowania: ankieta, kwestionariusz preferencji i zainteresowań, który służyć będzie również ocenie początkowego poziomu wiedzy i predyspozycji.
 5. W trakcie zajęć psychoedukacyjnych powinna być wzmacniana samoocena i poczucie własnej wartości uczestników projektu, podnoszona wiedza w zakresie radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych.
 6. Zajęcia w zakresie poradnictwa indywidualnego będą prowadzone w wymiarze po 4 godziny zegarowe na UP, łącznie 256 godzin, zajęcia grupowe- psychoedukacyjne będą prowadzone w wymiarze 48 godzin dydaktycznych dla 4 grup uczestników projektu, po 48 godzin dla każdej z grup.
 7. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 8. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
 9. Przedmiot zamówienia według wspólnego słownika zamówień kod: 85121270-6 Pełna nazwa: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
 10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe przy czym oferta częściowa musi obejmować:
 • W odniesieniu do konsultacji indywidualnych zrealizowanych minimum 128 godzin zajęć w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego
 • W odniesieniu do zajęć psychoedukacyjnych: realizację minimum 1/4 całości zajęć co stanowi 48 godzin zajęć
 • Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

11. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

Rozeznanie rynku indywidualne poradnictwo psycholoiczne i zajęcia psychoedukacyjne Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w gminie Morąg