W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 17.09.2018r. wpłynęła jedna oferta:

1. Centrum Finansowo-Doradcze Adam Krawczyk

Oferta ta spełniła wymogi formalne i merytoryczne, tym samym oferent wygrał realizację zadania.