Rozeznanie Rynku dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr Projektu nr RPWM. 11.01.01-28-0038/18
pn. „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

Organizację i przeprowadzenie dla 31 uczestników Projektu „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Mrągowie” szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Rodzaje szkoleń zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego (indywidualnie wg potrzeb uczestników zbadanych w IPD).

Szczegóły dotyczące zamówienia oraz formularze, na których można zgłaszać ofertę oraz termin do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku umieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku na kursy i szkolenia zawodowe

załącznik opiekun osoby starszej rozeznanie

załącznik przedstawiciel handlowy rozeznanie

załącznik pomoc kuchenna rozeznanie

załącznik pracownik biurowy rozeznanie

załącznik archiwista rozeznanie

załącznik opiekun dzieci do lat trzech

załącznik opiekun osoby niepełnosprawnej

załącznik ochroniarz rozeznanie

załącznik animator czasu wolnego rozeznanie