Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.01.01-28-0215/19 pn: ,,Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim – edycja 5”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć z animacji lokalnej – majsterkowanie w wymiarze 44 godziny dla każdej z 4 grup – łącznie 176 godzin dydaktycznych i zapewnieniu materiałów szkoleniowych do realizacji zajęć.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku majsterkowanie