Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców w ramach Projektu nr RPWM. 11.01.01-28-0013/19 pn: #MiejsceInicjatywFajnych – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Olsztynku „ucz się w ruchu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu animacji lokalnej w wymiarze 44 godzin dla 4 grup- łącznie 176 godzin dydaktycznych.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku rękodzieło