Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28-0174/19 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno -usługi dl rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Grunwald, Łukta”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

Zlecający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:

    1. Przeprowadzeniu zajęć z rękodzieła artystycznego dla 6 grup, po 6 dni zajęć po 8 godzin (48 godzin na grupę), łącznie 288 godzin warsztatów.
    2. Zapewnieniu materiałów szkoleniowych na zajęcia będące przedmiotem zlecenia (koraliki, nitki, żyłki, kolorowe wstążki, papier kolorowy, bibuła itp.) Dopuszcza się ryczałtowe szacowanie materiałów szkoleniowych, przy czym jednostką wyceny jest koszt materiałów szkoleniowych na osobę.

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

rozeznanie rynku rękodzieło artystyczne