ROZEZNANIE RYNKU  w ramach zadania

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym-

Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i animacja lokalna- zajęcia kulinarne

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0062/17 pn. Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg-edycja 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.01.00 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie numer i nazwa Podziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów kulinarnych zakończonych inicjatywą lokalną
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Warsztaty kulinarne realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: integracja przy stole, wymiana doświadczeń, element promocji siebie i tego co się potrafi robić dobrze, czasami lepiej od innych.  Warsztaty kulinarne mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. organizacja otwartego spotkania dla mieszkańców, prezentacja projektu, zmian jakie zachodzą w uczestnikach, dyskusja.
  5. Warsztaty kulinarne będą prowadzone w wymiarze 88 godzin dydaktycznych dla 2 grup uczestników projektu, po 44 godzin dla każdej z grup.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 80570000-0 Opis: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

kulinarne