OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 USŁUGI INTEGRACYJNE RODZINY – Aktywność społeczna

Zajęcia twórcze

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28-0066/16-00   pn. Nam nie jest wszystko jedno – warsztaty i szkolenia wspierające rodziny dysfunkcyjne kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych,  w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów twórczych zakończonych inicjatywą lokalna   .
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Zajęcia twórcze realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. Warsztaty twórcze powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: twórcze, muzyczne, plastyczne i taneczne.
  5. Warsztaty twórcze będą prowadzone w wymiarze 5 grupa x 90 godzin (15 dni zajęć)
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 8040000-8 Pełna nazwa: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  9. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej

 

rozeznanie rynku twórze pdf