ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania

 INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM– Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i animacja lokalna- aranżacja zieleni

 

Rozeznanie dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0062/17  pn. Akademia Aktywności Społeczno- Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów z aranżacji zieleni zakończone inicjatywa lokalną.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Warsztaty z aranżacji zieleni realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: sadzenie roślin. Warsztaty z aranżacji zieleni mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. uprzątnięcie terenu wspólnego w gminie, zasadzeniami roślin.
  5. Warsztaty z aranżacji zieleni będą prowadzone w wymiarze 64 godzin dydaktycznych dla 2 grup uczestników projektu, po 32 godziny dla każdej z grup.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 77300000-3. Opis: Usługi ogrodnicze.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  10. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej.

Aranżacja Zieleni