Rozeznanie rynku w ramach zadania

ZADANIE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

– Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i animacja lokalna

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu warsztatów z aranżacji zieleni zakończone inicjatywa lokalną.
  2. Forma zatrudnienia Oferenta (trenera): umowa zlecenie
  3. Warsztaty z aranżacji zieleni realizowane będą w formie warsztatów grupowych.
  4. W trakcie warsztatów powinny być zrealizowane następujące zagadnienia: sadzenie roślin. Warsztaty z aranżacji zieleni mają być zakończone inicjatywą lokalną – np. uprzątnięcie terenu wspólnego w gminie, zasadzeniami roślin.
  5. Warsztaty z aranżacji zieleni będą prowadzone w wymiarze 176 godzin dydaktycznych dla 4 grup uczestników projektu, po 44 godziny dla każdej z grup.
  6. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  8. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod 77300000-3. Opis: Usługi ogrodnicze.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  10. Miejsce ,termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposoby wyboru oferty zamieszczone są w załączniku poniżej.

Aranżacja Zieleni _