OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu
 • indywidualnego doradztwa zawodowego dla 32 uczestników projektu, 2 spotkania (Etap I a i I b) po 3 godziny, łącznie 192 godzin.
 • grupowego doradztwa zawodowego (etap II a- wdrażanie) dla 32 uczestników projektu podzielonych na 2 grupy (w każdej grupie średnio 16 osób), 16 godzin dla każdej z 2 grup – łącznie 32 godziny zajęć.
 1. Forma zatrudnienia Zleceniobiorcy: umowa zlecenie
 2. Zakres tematyczny zajęć:

 

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe
 2. W ramach zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie:
 3. a) przy wykorzystaniu wywiadu, narzędzi autodiagnozy, testu Holland, testu kotwic Scheina dokona strukturalizacji celów, wiedzy, doświadczenia, preferencji i profilu zawodowego, luk kompetencji między kwalifikacjami posiadanymi przez UP, a pożądanymi przez stronę popytową rynku pracy, razem z UP przygotuje strategię działań wraz z terminami ich realizacji. Dobranie każdemu uczestnikowi form wsparcia przewidzianych w projekcie.
 4. b) opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu.
 5. c) Każdy UP po pierwszej sesji z doradcą zawodowym otrzyma listę 10 miejsc pracy najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i możliwości
 6. Grupowe doradztwo zawodowe
 7. W ramach zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie:
 8. a) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, schematy i stereotypy w postrzeganiu
 9. b) dokumenty aplikacyjne (przy wykorzystaniu narzędzi IT)
 10. c) symulacje rozmów kwalifikacyjnych (przy wykorzystaniu narzędzi IT)
 11. d) występowanie z pozycji kandydata na pracownika, pracownika, pracodawcy itp.
 12. e) zakończenie zajęć testem kompetencji
 13. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 14. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów
 15. Przedmiot Zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 85312320-8 Pełna nazwa: Usługi doradztwa.
 16. Zlecający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 17. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 30.11.2022 r., przy czym Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
 18. Miejsce realizacji – Olsztynek.

Szczegółowe informacje odnośnie dokładnego adresu, w którym odbywać się będą zajęcia dostępne będą na etapie podpisywania umów.

Rozeznanie rynku doradztwo zawodowe II